Štatút SKZL

Úplné znenie Štatútu Slovenskej komory zubných lekárov

po zapracovaní zmien a doplnkov

podľa Uznesenia zo zasadnutia Jesenného snemu SKZL

zo dňa 09. novembra 2013 v Čilistove

 

            Slovenská komora zubných lekárov (ďalej len „komora“) podľa § 49 ods. 2 písm. d) v spojení s § 55 ods. 2 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento

Štatút

Slovenskej komory zubných lekárov

Článok 1

Úvodné ustanovenie

Štatút Slovenskej komory zubných lekárov (ďalej len „štatút“) upravuje podrobnosti o postavení, právomoci a pôsobnosti komory a zriaďovaní, zlučovaní, rozdeľovaní a zrušovaní regionálnych komôr zubných lekárov a vzťahy medzi Slovenskou komorou a regionálnymi komorami zubných lekárov (ďalej len „regionálna komora“), upravuje podrobnosti o postavení, právomoci a pôsobnosti orgánov samosprávy komory, orgánov regionálny komôr a vzťahy medzi orgánmi komory a orgánmi regionálnych komôr, vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov, sústavné vzdelávanie zubných lekárov, etické zásady výkonu povolania, upravuje zriaďovanie a činnosť výkonných zložiek komory, rozpočet, majetkové postavenie a hospodárenie komory s majetkom, používanie symbolov komory, ako aj spôsob udeľovania čestného členstva komory.

Článok 2

Postavenie komory

§ 1

 1. Slovenská komora zubných lekárov (ďalej len „komora“) je nástupníckou organizáciou Slovenskej komory zubných lekárov zriadenej v roku 1992 na základe zákona č. 13/1992 Zb. o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore a na základe zákona č. 219/2002 Z.z. o povolaní lekár, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára, o Slovenskej komore zubných lekárov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Komora je nezávislá, nepolitická, samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje zubných lekárov, ktorí sú jej členmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
 3. Členom Slovenskej komory zubných lekárov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá a na výkon povolania zubného lekára a je bezúhonná, ak požiada o zápis do zoznamu členov.
 4. Komora spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a inými orgánmi štátnej správy, miestnej samosprávy, stavovskými organizáciami, záujmovými profesijnými združeniami v zdravotníctve a inými právnickými osobami a fyzickými osobami, zabezpečuje úlohy stanovené komore zákonom, týmto štatútom a ďalšími vnútornými predpismi komory, ktoré sa týkajú záujmov a potrieb komory.

 

Článok 3

Základné úlohy komory

§ 2

Komora plní najmä tieto základné úlohy

 1. združuje zubných lekárov, ktorí sú jej členmi,
 2. vedie a aktualizuje zoznam svojich členov,
 3. chráni práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom povolania zubného lekára,
 4. poskytuje svojim členom bezplatné sprostredkovanie odborného, právneho a ekonomického poradenstva v súvislosti s výkonom povolania zubného lekára,
 5. sprostredkúva svojim členom v prípade potreby zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom povolania zubného lekára,
 6. zastupuje svojich členov v spoločných otázkach dotýkajúcich sa výkonu povolania zubného lekára,
 7. rieši podnety, návrhy a sťažnosti svojich členov v súvislosti s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tohto zákona v súlade s disciplinárnym poriadkom,
 8. vedie register zubných lekárov (ďalej len „register“) v súlade s § 62 až 64 zákona a smernicou o vedení registra a zabezpečuje ich sústavné vzdelávanie,
 9. vydáva potvrdenia o zápise do registra,
 10. rozhoduje o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania (§42 ods. 9)
 11. poskytuje údaje z registra ministerstvu na účely štátnych štatistických zisťovaní a na účely vydávania potvrdení podľa § 12a zákona č. 477/2002 Z.z.
 12. vydáva potvrdenie o výkone povolania zubného lekára na území Slovenskej republiky pre príslušné orgány členských štátov na účely výkonu povolania zubného lekára v inom členskom štáte; potvrdenie osvedčuje, že osoba na území Slovenskej republiky vykonávala povolanie zubného lekára najmenej tri roky v posledných piatich rokoch pred vydaním potvrdenia v súlade so smernicou o vydávaní potvrdenia,
 13. spolupracuje so samosprávnym krajom pri tvorbe verejnej siete, ak je verejná sieť menšia ako minimálna sieť,
 14. zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje svoje regionálne komory a koordinuje ich činnosť,
 15. rozhoduje o vydaní, dočasnom pozastavení a zrušení licencie v súlade s § 68 až 74 zákona,
 16. vykonáva dozor nad držiteľmi licencií v súlade s § 81 ods. 1 písm. b) zákona,
 17. kontroluje dodržiavanie povinností členov komory v súlade s § 52 ods. 2 zákona,
 18. rozhoduje o disciplinárnych opatreniach v súlade s § 65 až 67 zákona,

   s. rozhoduje o uložení pokuty podľa § 82 ods. 2 a 4 zákona.

§ 3

Komora ďalej

 1. spolupracuje s príslušným orgánom štátnej správy pri výkone dohľadu na dodržiavaním podmienok na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení,
 2. spolupracuje s ministerstvom, s profesiovými združeniami a občianskymi združeniami, odbornými spoločnosťami, vzdelávacími inštitúciami a s ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami v zdravotníctve vo veciach súvisiacich s výkonom povolania zubného lekára,
 3. zúčastňuje sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 4. vydáva vnútorné predpisy komory,
 5. vydáva pre svojich členov stanoviská k etickým otázkam výkonu povolania zubného lekára,
 6. môže vykonávať podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene v oblasti vzdelávania, vydávania odborných časopisov a publikácií na podporu plnenia svojich úloh a v súlade so svojim postavením,
 7. vykonáva ďalšie činnosti, ak to ustanovuje zákon,
 8. rieši podnety, návrhy a sťažnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

 

Článok 4

Právne postavenie komory

a

 regionálnych komôr

§ 4

 1. Komora je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom, týmto štatútom a hospodárskym poriadkom samostatne hospodári s vlastným majetkom, majetkom získaným vlastnou činnosťou a so svojimi finančnými zdrojmi.
 2. Sídlom komory je Bratislava.
 3. Pôsobnosť komory je daná územím Slovenskej republiky.
 4. Komora si môže zriadiť regionálne komory, ktorých činnosť upravuje tento štatút.

 

§ 5

 1. Regionálne komory
  1. Bratislava so sídlom v Bratislave s územnou pôsobnosťou zhodnou s územnou pôsobnosťou Bratislavského samosprávneho kraja.
  2. Trnava so sídlom v Trnave s územnou pôsobnosťou zhodnou s územnou pôsobnosťou Trnavského samosprávneho kraja.
  3. Trenčín so sídlom v Trenčíne s územnou pôsobnosťou zhodnou s územnou pôsobnosťou Trenčianskeho samosprávneho kraja.
  4. Žilina so sídlom v Žiline s územnou pôsobnosťou zhodnou s územnou pôsobnosťou Žilinského samosprávneho kraja.
  5. Banská Bystrica so sídlom v Banskej Bystrici s územnou pôsobnosťou s územnou pôsobnosťou Banskobystrického samosprávneho kraja.
  6. Nitra so sídlom v Nitre s územnou pôsobnosťou zhodnou s územnou pôsobnosťou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
  7. Košice so sídlom v Košiciach s územnou pôsobnosťou zhodnou s územnou pôsobnosťou Košického samosprávneho kraja.
  8. Prešov so sídlom v Prešove s územnou pôsobnosťou zhodnou s územnou pôsobnosťou Prešovského samosprávneho kraja.
 2. Regionálne komory hospodária so zvereným majetkom komory za podmienok stanovených hospodárskym poriadkom.
 3. Zrušiť, zlúčiť alebo rozdeliť regionálne komory môže snem komory na návrh regionálnych alebo oblastných komôr.

 

Článok 5

Členstvo v komore

§ 6

 1. Členstvo v komore je dobrovoľné a vzniká zápisom do zoznamu členov alebo udelením čestného členstva.
 2. Komora zapíše do zoznamu členov zubného lekára do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti, a vyčiarkne zo zoznamu členov zubného lekára za podmienok stanovených v § 51 zákona.
 3. Člen komory je súčasne členom regionálnej komory podľa územnej pôsobnosti. Člen komory je povinný zmenu príslušnosti k regionálnej komore oznámiť doterajšej aj novej regionálnej komore do 15 dní odo dňa kedy nastala skutočnosť zakladajúca zmenu príslušnosti k regionálnej komore.
 4. Komora môže osobe, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju povolania zubného lekára, udeliť čestné členstvo. S čestným členstvom sa nespájajú práva a povinnosti podľa zákona, okrem práva na účasť na vzdelávacích aktivitách komory a na zhromaždeniach regionálnej komory, ako aj práva podávať návrhy a pripomienky k činnosti komory.

 

§ 6a

Práva a povinnosti člena komory

1) Člen komory má právo

     a) voliť a byť volený do orgánov komory a do orgánov príslušnej regionálnej komory,

     b) využívať odborné, právne a ekonomické poradenstvo vo veciach výkonu   zdravotníckeho povolania,

     c) využívať zastupovanie v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,

     d) zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách komory,

     e) na potvrdenie o zápise do registra,

     f) požiadať o poskytnutie pôžičky alebo sociálnej výpomoci z finančných prostriedkov komory.

2) Člen komory je povinný

a) vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom, ktorý je uvedený v prílohe č. 4 zákona,

b) spolupracovať pri zabezpečovaní verejnej siete, ak verejná sieť je menšia ako minimálna sieť,

c) oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory a dodržiavať ich,

d) plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore,

e) oznamovať zmeny údajov, ktoré sa dotýkajú jeho osoby alebo výkonu zdravotníckeho povolania,

f) riadne a včas platiť členský príspevok

3) Členský príspevok uhrádza člen komory podľa vnútorných predpisov komory a je príjmom komory.

 

§ 7

Sústavné vzdelávanie členov

 1. Komora zabezpečuje sústavné vzdelávanie zubných lekárov zapísaných do registra zubných lekárov v súlade s § 42 zákona.
 2. Podrobnosti podmienok, spôsob organizácie a kontroly sústavného vzdelávania   v podmienkach komory a regionálnych komôr upraví komora vnútorným predpisom.

 

§ 8

 1. Povolanie zubného lekára vykonáva zubný lekár v súlade so základnými etickými zásadami výkonu povolania zubného lekára, ktoré upravuje Etický kódex zdravotníckeho pracovníka, ktorý tvorí prílohou zákona.
 2. Pre členov komory podáva vyjadrenia k jednotlivým ustanoveniam Etického kódexu a k aktuálnym etickým otázkam výkonu povolania zubného lekára Disciplinárna komisia komory.

 

Článok 6

Výkon samosprávy

§ 9

1) Samosprávu komory vykonávajú členovia komory

 1. orgánmi komory,
 2. orgánmi regionálnej komory.
 3. Týmto štatútom sa určuje, že funkčné obdobie orgánov komory a orgánov regionálnej je štvorročné. Funkčné obdobie orgánov komory začína dňom volieb do orgánov komory, funkčné obdobie orgánov regionálnej komory začína dňom volieb do orgánov regionálnej komory a trvá nepretržite po dobu štyroch rokov. V prípade voľby orgánu alebo jeho člena v priebehu volebného obdobia, volí sa na zostávajúci čas volebného obdobia.
 4. Orgány komory a regionálnej komory sú volené tajnými, rovnými a priamymi voľbami. Spôsob voľby orgánov komory a regionálnej komory a ich členov upraví komora volebným poriadkom.
 5. V prípade, že člen orgánu prestane vykonávať funkciu počas funkčného obdobia z akýchkoľvek dôvodov, započíta sa štvorročné funkčné obdobie iba vtedy, ak už začal bežať tretí rok funkčného obdobia.
 6. Prezident komory, prezident regionálnej komory a členovia orgánov komory a regionálnej komory vykonávajú svoje funkcie až do zvolenia nových orgánov.
 7. Funkcia prezidentovi komory a členovi orgánov komory zaniká vzdaním sa funkcie, stratou bezúhonnosti, vylúčením z komory, odvolaním a smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
 8. Prezidenta komory a člena orgánu komory môže odvolať orgán, ktorý ho zvolil, postupom podľa vnútorných predpisov komory.
 9. Funkcia prezidenta komory a funkcia člena orgánov komory sú nezlučiteľné s členstvom v orgánoch zdravotných poisťovní a s výkonom funkcie v orgánoch štátnej správy.
 10. Funkcie v orgánoch komory a regionálnej komory sú čestné, ak zákon alebo štatút neustanovuje inak; za ich výkon sa vypláca len náhrada preukázaných výdavkov vzniknutých pri výkone funkcie podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov; výšku náhrady schvaľuje snem.
 11. Snem komory môže rozhodnúť o funkciách, ktoré sa budú vykonávať na základe pracovného pomeru s komorou.
 12. Prezident komory a členovia komory sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach ktoré sa dozvedeli v súvislosti s výkonom funkcie.

 

§ 10

 1. Záväznosť rozhodnutí orgánov komory a regionálnej komory
  1. rozhodnutia snemu komory sú záväzné pre všetky orgány komory a regionálnej komory,
  2. rozhodnutia rady komory sú záväzné pre prezídium komory, prezidenta komory, radu regionálnej komory a prezidenta regionálnej komory,
  3. rozhodnutia prezídia komory sú záväzné pre prezidenta komory, radu regionálnej komory a prezidenta regionálnej komory.
  4. stanovisko disciplinárnej komisie etických otázok výkonu lekárskeho povolania, ktoré sú záväzné pre všetky orgány komory a jej členov s výnimkou snemu komory,
  5. rozhodnutia orgánov komory sú záväzné pre všetkých členov komory a konanie v rozpore s nimi môže byť posudzované ako disciplinárne previnenie spočívajúce v konaní v rozpore s vnútornými predpismi,
  6. rozhodnutia orgánov regionálnej komory sú záväzné pre všetkých členov regionálnej komory a konanie v rozpore s nimi môže byť posudzované ako disciplinárne previnenie spočívajúce v konaní v rozpore s vnútornými predpismi.

   

§ 11

 1. Na konanie a rozhodovanie orgánov komory sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak zákon neustanovuje inak.
 2. Orgán komory a regionálnej komory je uznášania schopný, ak je na jeho rokovaní v čase hlasovania prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov alebo delegátov.
 3. Na platnosť rozhodnutia orgánu komory alebo regionálnej komory je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov alebo delegátov prítomných v čase hlasovania. Pri rozhodovaní o štatúte komory je na rozhodnutie potrebný súhlas dvoch tretín delegátov snemu komory prítomných v čase hlasovania.
 4. Spôsob rokovania orgánov komory a regionálnej komory upraví komora rokovacím poriadkom komory.
 5. Činnosť orgánov komory organizačne a administratívne zabezpečuje sekretariát komory.

 

Článok 7

Orgány komory

§ 12

 1. Orgánmi komory sú
  1. snem,
  2. rada,
  3. prezídium,
  4. prezident,
  5. disciplinárna komisia,
  6. kontrolný výbor.

   

§ 13

 1. Snem je najvyšším orgánom komory.
 2. Snem komory
  1. schvaľuje, mení a zrušuje vnútorné predpisy komory, ktorými sú najmä štatút, volebný   poriadok, rokovací poriadok, hospodársky poriadok a disciplinárny poriadok,
  2. volí a odvoláva v tajných voľbách prezidenta komory a členov orgánov komory okrem prezídia komory,
  3. môže zriadiť, zlúčiť, rozdeliť, zrušiť a určiť počet regionálnych komôr,
  4. hodnotí činnosť komory a jej orgánov,
  5. rozhoduje o funkciách, ktoré sa budú vykonávať na základe pracovnoprávneho vzťahu s komorou,
  6. schvaľuje výšku náhrady výdavkov pri výkone funkcie členov orgánov komory,
  7. určuje výšku členského príspevku a poplatkov podľa § 63 ods. 4 a 5 zákona (registračný poplatok a poplatok za aktualizáciu registra), určuje termíny splatnosti členského príspevku a výšku tvorby rezervného fondu komory,
  8. rozhoduje v hospodárskych veciach podľa tohto štatútu a hospodárskeho poriadku komory,
  9. môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutia rady komory s výnimkou rozhodnutí vydaných podľa § 56 ods. 2 zákona,
  10. zaujíma stanoviská k najzávažnejším otázkam dotýkajúcich sa činnosti komory,
  11. rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.
 1. Snem písomne zvoláva rada komory najmenej raz za kalendárny rok. Rada komory je povinná zvolať snem komory do dvoch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti, ak o to písomne požiada aspoň tretina členov komory, prezident komory alebo kontrolný výbor komory.
 2. Snem komory tvoria delegovaní členovia komory a členovia rady komory, ktorí si riadne plnia povinnosti vyplývajúce pre nich z členstva v komore, vrátane úhrady členského príspevku. Spôsob voľby delegátov určí komora volebným poriadkom. Delegáti snemu komory sa volia na celé volebné obdobie.
 3. Delegáta snemu môže zastúpiť riadne zvolený náhradník. Náhradník preukazuje oprávnenie na zastupovanie delegáta snemu potvrdením regionálnej komory
 4. Každý delegát má právo predložiť cestou rady komory svoje pripomienky, návrhy a požiadavky k zverejnenému programu a tézam a to zásadne písomne najneskôr 10 dní pred dňom začatia konania snemu komory.
 5. Snem je schopný uznášať sa, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov. Delegát snemu komory musí byť osobne prítomný počas rokovania v rokovacej miestnosti, počas snemu zdržiava sa vo vyhradených priestoroch; inak stráca nárok na vynaložené náklady spojené s účasťou na sneme. Na platnosť uznesenia snemu komory je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov v čase hlasovania.
 6. Snem je prístupný všetkým členom komory. Člen komory môže toto oprávnenie uplatniť na svoje náklady a v prípade, ak nie sú vyčerpané kapacitné možnosti rokovacej sály a s cieľom zabezpečenia dôstojného a nerušeného priebehu snemu komory.
 7. Snemu komory sa môžu zúčastniť pozvaní hostia. Hostia snemu komory môžu na sneme komory vystúpiť na základe výzvy predsedajúceho snemu.

 

§ 14

Rada komory

 1. Rada komory je riadiacim orgánom komory v období medzi zasadnutiami snemu.
 2. Radu komory volí snem komory v súlade s volebným poriadkom.
 3. Počet členov a zloženie rady komory určí snem komory vo volebnom poriadku.
 4. Radu komory písomne zvoláva prezídium komory najmenej štyri krát ročne. Ak o to požiada aspoň jedna pätina členov rady komory, kontrolný výbor komory je prezídium komory povinné zvolať radu komory do 14 dní od doručenia žiadosti.
 5. Spôsob rokovania rady komory upraví rokovací poriadok.
 6. Úlohy a kompetencie rady komory môže štatút alebo rada komory a svojim rozhodnutím preniesť na prezídium komory, radu regionálnej komory, zriaďovať si osobitné výbory alebo plnením úloh poverovať jednotlivých členov komory.
 7. Rada komory
  1. volí a odvoláva prezídium komory a viceprezidentov v súlade s volebným poriadkom,
  2. hodnotí činnosť prezídia komory a má právo vyžadovať správy o činnosti prezídia komory,
  3. má právo meniť alebo zrušovať rozhodnutia prezídia komory a rady regionálnej komory,
  4. schvaľuje návrh rozpočtu komory na kalendárny rok,
  5. schvaľuje vyhodnotenie hospodárenia komory za uplynulý rok,
  6. plní uznesenia snemu komory,
  7. zapisuje lekárov do registra a priebežne ho aktualizuje,
  8. vydáva potvrdenia o výkone zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky pre príslušné orgány členských štátov na účely výkonu zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte,
  9. ak je verejná sieť menšia ako minimálna sieť,
  10. zabezpečuje výkon spolupráce s príslušným orgánom štátnej správy pri výkone dozoru nad dodržiavaním podmienok na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení,
  11. zabezpečuje sústavné vzdelávanie zubných lekárov,
  12. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu prezídia komory o uložení pokuty podľa § 82 ods. 2 a 4, zriaďuje a zrušuje odborné sekcie,
  13. rozhoduje o ďalších veciach podľa tohto zákona, ak o nich nerozhodujú iné orgány komory,
  14. podáva stanoviská k vnútorným predpisom komory,
  15. rozhoduje o zriadení sekretariátu komory a jeho organizačnej štruktúre, mzdovom a pracovnom poriadku.

8)         Rada komory prenáša plnenie úloh komory a kompetencie uvedené v ods. 7 písm. j), k), l) na radu regionálnej komory ktorá ich vykonáva v rozsahu svojej personálnej a územnej pôsobnosti.

 

§ 15

Prezídium komory

 1. Prezídium komory je výkonným orgánom komory. Členom prezídia je prezident komory, dvaja viceprezidenti a ďalší členovia zvolení radou komory. Prezídium komory volí rada komory zo svojich členov v súlade s volebným poriadkom.
 2. Prezídium komory
  1. zvoláva riadne zasadnutia rady komory,
  2. zvoláva mimoriadne zasadnutia rady, ak o to požiada aspoň jedna pätina členov rady, prezident komory alebo kontrolný výbor komory,
  3. plní uznesenia snemu a rady komory,
  4. zapisuje zubných lekárov do zoznamu členov,
  5. hospodári s majetkom komory a zodpovedá za hospodárenie komory,
  6. zabezpečuje informačnú, dokumentačnú a publikačnú činnosť komory,
  7. poskytuje údaje centrálneho registra pre potreby ministerstva,
  8. rozhoduje o vydaní licencie, dočasnom pozastavení a zrušení licencie (§ 68 ods.1 písm. a) a ods. 3 zákona),
  9. rozhoduje o uložení pokuty podľa § 82 ods. 2 a 4 zákona,
  10. rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia,
  11. zabezpečuje poskytovanie medicínskeho, právneho a ekonomického poradenstva členom komory v súvislosti s výkonom povolania,
  12. zabezpečuje sprostredkovanie zastupovania v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom povolania zubného lekára,
  13. za podmienok stanovených hospodárskym poriadkom komora rozhoduje o poskytnutí bezúročných pôžičiek a nenávratných príspevkov členom komory,
  14. riadi sekretariát a zodpovedá za jeho činnosť,
  15. rozhoduje o personálnych otázkach,
  16. plní iné úlohy na základe rozhodnutia rady komory

   

§ 16

Prezident komory

 1. Prezident komory je štatutárnym orgánom komory.
 2. Prezidenta komory volí a odvoláva snem komory v súlade s volebným poriadkom.
 3. Prezident komory je členom rady komory a prezídia komory.
 4. Prezident komory je pri výkone funkcie viazaný rozhodnutiami orgánov komory príslušných na rozhodovanie v danej veci.
 5. Prezident komory
  1. zastupuje komoru a koná za komoru navonok,
  2. zvoláva a vedie zasadnutia prezídia komory,
  3. vedie zasadnutiu rady komory,
  4. predsedá zasadnutiam snemu komory.
 6. Prezidenta v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností viceprezident komory určený radou komory. Prezident komory môže poveriť viceprezidenta, aby ho zastupoval aj v iných prípadoch v rozsahu jeho práv a povinností.
 7. Člen komory, ktorý bol snemom zvolený do funkcie prezidenta komory, sa v čase od zvolenia do začiatku funkčného obdobia nazýva prezident – elect; neplatí to, ak bol za prezidenta komory zvolený úradujúci prezident komory. Novozvolený prezident komory je v období od svojho zvolenia do začiatku funkčného obdobia  povinný zúčastňovať sa zasadnutí orgánov komory, spolupracovať s prezidentom komory, zoznamovať sa s prácou sekretariátu komory, oboznamovať sa s právnymi predpismi a tak sa pripraviť na funkciu prezidenta komory pre nasledujúce funkčné obdobie. Má práva a povinnosti ako člen orgánu, okrem práva hlasovať. Počas tejto činnosti mu prináleží náhrada straty času a náhrada iných výdavkov podobne ako u člena prezídia komory.

 

§ 17

Disciplinárna komisia komory

 1. Disciplinárna komisia komory je etický a disciplinárny orgán
 2. Disciplinárna komisia komory
  1. vykonáva disciplinárnu právomoc v súlade so zákonom a disciplinárnym poriadkom,
  2. vyjadruje sa k etickým otázkam výkonu povolania zubného lekára,
  3. volí a odvoláva predsedu zo svojich členov; predseda riadi činnosť disciplinárnej komisie komory.
 3. Počet členov disciplinárnej komisie určuje volebný poriadok.
 4. Zasadnutia disciplinárnej komisie zvoláva a vedie predseda disciplinárnej komisie.

 

§ 18

Kontrolný výbor komory

 1. Kontrolný výbor komory je kontrolným orgánom komory. Členov kontrolného výboru komory volí a odvoláva snem komory v súlade s volebným poriadkom.
 2. Kontrolný výbor komory
  1. kontroluje činnosť komory,
  2. kontroluje plnenie uznesení snemu komory a rozhodnutí rady komory,
  3. kontroluje hospodárenie komory,
  4. kontroluje činnosť prezídia komory,
  5. kontroluje činnosť regionálnych komôr v oblasti dodržiavania vnútorných predpisov a rozhodnutí orgánov komory,
  6. rozhoduje o sťažnostiach a v prípade opodstatnenosti podáva návrh na začatie disciplinárneho konania,
  7. kontroluje dodržiavanie povinností členov komory (§ 52 ods. 2 zákona),
  8. rieši podnety, návrhy a sťažnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
  9. rozhoduje o sťažnostiach a v prípade opodstatnenosti sťažnosti podáva návrh na odstránenie zistených nedostatkov,
  10. podáva návrhy na začatie disciplinárneho konania,
  11. vykonáva dozor nad držiteľmi licencie a členmi komory v súlade s § 81 ods. 1 písm. b) zákona,
  12. vykonáva dozor nad zdravotníckymi pracovníkmi vo veci plnenia povinnosti v súvislosti s vedením registra v súlade s § 81 ods. 1 písm. c) zákona,
  13. je oprávnený požadovať informácie a vysvetlenie od všetkých orgánov komory a orgánov regionálnej komory a požadovať predloženie dokladov na preukázanie tvrdení v spojitosti s požadovanými informáciami,
  14. je oprávnený požadovať vysvetlenia od členov komory,
  15. volí a odvoláva predsedu zo svojich členov; predseda riadi činnosť kontrolného výboru komory,
  16. podáva návrh prezídiu na pozastavenie alebo zrušenie licencie,
  17. podáva odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory o uložení disciplinárneho opatrenia.
 3. Počet členov určuje volebný poriadok komory.
 4. Kontrolný výbor môže za účelom výkonu svojich kontrolných funkcií a prípravy podkladov na rokovanie a rozhodovanie kontrolného výboru poverovať kontrolné výbory regionálnych komôr a ich členov plnením osobitných úloh.
 5. Riadne zasadania kontrolného výboru komory sa konajú najmenej jeden krát za štvrťrok.
 6. Zasadnutia kontrolného výboru komory zvoláva a vedie predseda kontrolného výboru komory.
 7. Kontrolný výbor komory môže na kontrolný výbor regionálnej komory preniesť niektoré úlohy; kontrolný výbor regionálnej komory ich vykonáva v rozsahu svojej personálnej a územnej pôsobnosti (dostupnosť, ekonomizácia a znalosť regionálnych pomerov).

 

§ 19

Sekretariát komory

 1. Sekretariát komory vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh komory a regionálnych komôr.
 2. Sekretariát komory tvoria zamestnanci komory. Ich postavenie upravuje organizačný poriadok komory.
 3. Sekretariát komory najmä
  1. zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov komory,
  2. pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie orgánov komory,
  3. pripravuje rozhodnutia orgánov komory,
  4. vykonáva uznesenia orgánov komory,
  5. vykonáva všetku agendu zabezpečujúcu výkon samosprávy komory
  6. metodicky usmerňuje sekretariáty regionálnych komôr.
 4. Pracovnoprávne právne vzťahy pracovníkov komory upravuje Zákonník práce. O pracovnoprávnych otázkach rozhoduje prezídium komory a pracovnoprávne úkony vykonáva prezident komory.
 5. Na čele sekretariátu komory je riaditeľ, ktorého na návrh prezidenta komory vymenúva do funkcie a odvoláva z nej prezídium komory. Riaditeľ sekretariátu komory za svoju činnosť zodpovedá prezídiu komory. Medzi zasadnutiami prezídia komory činnosť riaditeľa riadi prezident komory alebo ním poverený člen prezídia komory.
 6. Funkcia riaditeľa sekretariátu je nezlučiteľná s výkonom funkcie alebo zamestnaneckým vzťahom v štátnej správe alebo v zdravotnej poisťovni.
 7. Riaditeľ sekretariátu najmä
  1. vedie a organizuje prácu sekretariátu,
  2. plní v rozsahu poverenia prezidenta úlohy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov pracovníkov sekretariátu a vnútornej a hospodárskej správy sekretariátu,
  3. plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia prezídia komory a prezidenta komory.

8. Riaditeľ sekretariátu sa zúčastňuje zasadnutí orgánov komory s hlasom poradným.

 

Článok 8

Sekcie komory

§ 20

Odborné sekcie

 1. Komora si môže zriaďovať odborné sekcie na riešenie špecifických otázok výkonu povolania zubného lekára v jednotlivých odboroch.
 2. Členom odbornej sekcie môže byť len zubný lekár, ktorý vykonáva povolanie zubného lekára v príslušnom odbore.
 3. Odborné sekcie zriaďuje a ruší rada komory.

 

§ 21

Orgány a úlohy odbornej sekcie

 1. Orgánmi odbornej sekcie sú predsedníctvo sekcie a predseda sekcie. Voľbu orgánov sekcií upraví volebný poriadok komory.
 2. Orgány sekcie zastupujú záujmy členov sekcie v orgánoch komory.
 3. Predsedovia odborných sekcií sa prizývajú na zasadnutia rady komory na prerokovávanie otázok bezprostredne sa dotýkajúcich sekcie komory.
 4. Podrobnosti činnosti odborných sekcií upraví štatút sekcií komory.

 

Čl. 9

Orgány regionálnej komory

§ 22

 1. Orgánmi regionálnej komory sú:
  1. zhromaždenie delegátov,
  2. rada,
  3. prezídium,
  4. prezident,
  5. kontrolný výbor.

   

§ 23

 1. Zhromaždenie delegátov regionálnej komory je najvyšším orgánom regionálnej komory.
 2. Zhromaždenie regionálnej komory
  1. volí a odvoláva prezidenta regionálnej komory v tajných voľbách , členov rady regionálnej komory, členov kontrolného výboru regionálnej komory a delegátov snemu komory,
  2. hodnotí činnosť regionálnej komory, rady regionálnej komory a prezidenta regionálnej komory,
  3. zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje oblastné komory zubných lekárov,
  4. zaujíma stanoviská k najzávažnejším otázkam dotýkajúcim sa činnosti regionálnej komory,
  5. rozhoduje o ostatných otázkach činnosti regionálnej komory.
 1. Zhromaždenie delegátov písomne zvoláva rada regionálnej komory najmenej raz za kalendárny rok. Ak o to písomne požiada aspoň jedna tretina členov regionálnej komory, alebo aspoň jedna tretina oblastných komôr zubných lekárov, kontrolný výbor komory alebo kontrolný výbor regionálnej komory rada komory je povinná zhromaždenie delegátov regionálnej komory zvolať do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti.
 2. Zhromaždenie delegátov je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná aspoň polovica delegátov. Na platnosť rozhodnutia zhromaždenia delegátov regionálnej komory je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov.
 3. Zhromaždenie delegátov regionálnej komory tvoria delegáti oblastných komôr zubných lekárov. Spôsob voľby delegátov upraví volebný poriadok komory. Delegát zhromaždenia delegátov je oprávnený dať sa zastupovať riadne zvoleným náhradníkom v prípade, že sa zhromaždenia delegátov regionálnej komory nemôže zúčastniť zo zvlášť závažných dôvodov. Náhradník oprávnenie na zastupovanie preukazuje potvrdením oblastnej komory zubných lekárov o zvolení za náhradníka a splnomocnením delegáta na zastupovanie.
 4. Každý delegát má právo predložiť cestou rady regionálnej komory svoje pripomienky, návrhy a požiadavky k zverejnenému programu a tézam a to zásadne písomne najneskôr 10 dní pred dňom začatia konania zhromaždenia delegátov regionálnej komory.
 5. Zhromaždenie delegátov je prístupné všetkým členom regionálnej komory. Člen regionálnej komory môže toto oprávnenie uplatniť v prípade, ak nie sú vyčerpané kapacitné možnosti rokovacej sály a s cieľom zabezpečenia dôstojného a nerušeného priebehu zhromaždenia delegátov regionálnej komory.
 6. Zhromaždenia delegátov regionálnej komory sa môžu zúčastniť pozvaní hostia. Hostia zhromaždenia delegátov regionálnej komory môžu na zhromaždení delegátov regionálnej komory vystúpiť so súhlasom alebo na základe výzvy predsedajúceho zhromaždenia delegátov regionálnej komory.

 

§ 24

Rada regionálnej komory

 1. Rada regionálnej komory je najvyšším riadiacim orgánom regionálnej komory v období medzi rokovaniami zhromaždeniami delegátov regionálnej komory.
 2. Radu regionálnej komory volí a odvoláva zhromaždenie delegátov regionálnej komory v súlade s volebným poriadkom komory.
 3. Počet členov a zloženie rady regionálnej komory určí volebný poriadok komory.
 4. Radu regionálnej komory písomne zvoláva prezídium regionálnej komory najmenej dva krát ročne. Ak o to požiada aspoň jedna pätina členov rady regionálnej komory je prezident regionálnej komory povinný zvolať radu regionálnej komory do 14 dní od doručenia žiadosti.
 5. Spôsob rokovania rady regionálnej komory upraví rokovací poriadok komory.
 6. Rada komory je oprávnená na plnenie svojich úloh oprávnená zriaďovať si osobitné výbory alebo plnením úloh poverovať jednotlivých členov regionálnej komory.
 7. Rada regionálnej komory
  1. volí a odvoláva zo svojich členov prezídium a najmenej jedného viceprezidenta regionálnej komory v súlade s volebným poriadkom komory,
  2. prerokováva a schvaľuje návrh rozpočtu regionálnej komory na kalendárny rok,
  3. prerokováva a schvaľuje vyhodnotenie hospodárenia regionálnej komory za uplynulý rok,
  4. vo svojej personálnej a územnej pôsobnosti plní úlohy a vykonáva právomoci rady komory prenesené týmto štatútom alebo osobitným rozhodnutím rady komory,
  5. e)plní uznesenia zhromaždenia delegátov regionálnej komory a úlohy uložené radou komory a prezídiom komory,
  6. rozhoduje o všetkých otázkach dotýkajúcich sa činnosti regionálnej komory s výnimkou vecí vo výlučnej právomoci zhromaždenia delegátov regionálnej komory,
  7. hospodári s majetkom, ktorý bol zverený regionálnej komore
  8. zvoláva zhromaždenie delegátov regionálnej komory.

   

§ 25

Prezídium regionálnej komory

 1. Prezídium regionálnej komory je výkonným orgánom regionálnej komory. Prezídium regionálnej komory volí a odvoláva rada regionálnej komory zo svojich členov v súlade s volebným poriadkom. Členom prezídia je prezident regionálnej komory.
 2. Prezídium regionálnej komory
  1. zvoláva riadne zasadnutia rady regionálnej komory,
  2. zvoláva mimoriadne zasadnutia rady regionálnej komory, ak o to požiada aspoň jedna pätina členov rady, prezident regionálnej komory alebo kontrolný výbor regionálnej komory,
  3. plní uznesenia zhromaždenia delegátov a regionálnej rady komory,
  4. hospodári s majetkom regionálnej komory a zodpovedá za hospodárenie regionálnej komory,
  5. zabezpečuje informačnú, dokumentačnú a publikačnú činnosť regionálnej komory,
  6. zabezpečuje poskytovanie medicínskeho, právneho a ekonomického poradenstva členom komory v súvislosti s výkonom povolania,
  7. zabezpečuje sprostredkovanie zastupovania v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom povolania zubného lekára,
  8. za podmienok stanovených hospodárskym poriadkom komory rozhoduje o poskytnutí bezúročných pôžičiek a nenávratných príspevkov členom regionálnej komory,
  9. riadi sekretariát a zodpovedá za jeho činnosť,
  10. rozhoduje o personálnych otázkach,
  11. plní iné úlohy na základe rozhodnutia rady regionálnej komory.

   

§ 26

Prezident regionálnej komory

 1. Prezident regionálnej komory zastupuje regionálnu komoru navonok; zvoláva a vedie zasadnutia prezídia regionálnej komory.
 2. Prezidenta regionálnej komory volí a odvoláva zhromaždenie delegátov regionálnej komory v súlade s volebným poriadkom komory. Prezident regionálnej komory je členom rady regionálnej komory.
 3. Prezident regionálnej komory je pri výkone funkcie viazaný rozhodnutiami orgánov komory a rozhodnutiami orgánov regionálnej komory.
 4. Prezident regionálnej komory
  1. zastupuje a koná za regionálnu komoru navonok v súlade s vecnou, personálnou a územnou pôsobnosťou regionálnej komory,
  2. vedie zasadnutia rady regionálnej komory a predsedá zasadnutiu zhromaždenia delegátov regionálnej komory.
 5. Prezidenta v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností viceprezident. Prezident môže poveriť viceprezidenta aj v iných prípadoch, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Viceprezidentov volí a odvoláva rada regionálnej komory zo svojich členov.

 

§ 27

Kontrolný výbor regionálnej komory

 1. Kontrolný výbor regionálnej komory je kontrolným orgánom regionálnej komory. Členov kontrolného výboru regionálnej komory volí a odvoláva zhromaždenie delegátov regionálnej komory v súlade s volebným poriadkom.
 2. Kontrolný výbor regionálnej komory
  1. kontroluje činnosť regionálnej komory,
  2. kontroluje plnenie uznesení zhromaždenia delegátov regionálnej komory a rozhodnutí rady regionálnej komory,
  3. kontroluje hospodárenie regionálnej komory,
  4. kontroluje činnosť oblastných komôr zubných lekárov v oblasti dodržiavania vnútorných predpisov a rozhodnutí orgánov komory a orgánov regionálnej komory,
  5. vykonáva prešetrovanie sťažností, o výsledky prešetrenia predkladá kontrolnému výboru komory s návrhom na ďalší postup,
  6. kontroluje dodržiavanie povinností členov komory (§ 52 ods. 2 zákona), v prípade zistenia porušenia povinností výsledky kontroly predkladá kontrolnému výboru komory s návrhom na ďalší postup,
  7. rieši podnety, návrhy a sťažnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, v prípade zistenia nedostatkov výsledky kontroly predkladá kontrolnému výboru komory s návrhom na ďalší postup; postupuje podľa usmernenia KV SKZL pre výkon vybavovania sťažností,
  8. vykonáva dozor nad držiteľmi licencie a členmi komory v súlade s § 81 ods. 1 písm. b) zákona, v prípade zistenia porušenia povinností výsledky dozoru predkladá kontrolnému výboru komory,
  9. vykonáva dozor nad zdravotníckymi pracovníkmi vo veci plnenia povinnosti v súvislosti s vedením registra v súlade s § 81 ods. 1 písm. c) zákona, v prípade zistenia porušenia povinností výsledky dozoru predkladá kontrolnému výboru komory,
  10. je oprávnený požadovať informácie a vysvetlenie od všetkých orgánov regionálnej komory a orgánov oblastnej komory zubných lekárov a požadovať predloženie dokladov na preukázanie tvrdení v spojitosti s požadovanými informáciami,
  11. je oprávnený požadovať vysvetlenia od členov regionálnej komory,
  12. plní ďalšie úlohy uložené kontrolným výborom komory,
  13. volí a odvoláva predsedu zo svojich členov; predseda riadi činnosť kontrolného výboru regionálnej komory.
  14. Počet členov určuje volebný poriadok komory.
  15. Riadne zasadania kontrolného výboru regionálnej komory sa konajú najmenej jeden krát za štvrťrok.
  16. Zasadnutia kontrolného výboru komory zvoláva a vedie predseda kontrolného výboru regionálnej komory.
  17. Kontrolný výbor regionálnej vykonáva ďalšie úlohy, ktorými ho poverí kontrolný výbor komory v rozsahu svojej personálnej a územnej pôsobnosti (dostupnosť, ekonomizácia a znalosť regionálnych pomerov).

   

§ 27 a

Sekretariát regionálnej komory

1. Sekretariát regionálnej komory vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh komory a regionálnych komôr.

2. Sekretariát regionálnej komory tvoria zamestnanci komory. Ich postavenie upravuje   organizačný poriadok komory.

3. Sekretariát regionálnej komory najmä

a)    zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov regionálnej komory,

b)   pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie orgánov regionálnej komory,

c)    pripravuje rozhodnutia orgánov regionálnej komory,

d)   vykonáva uznesenia orgánov komory a regionálnej komory ,

e)    vykonáva všetku agendu zabezpečujúcu výkon samosprávy regionálnej komory.

4. Pracovnoprávne právne vzťahy pracovníkov komory sa riadia Zákonníkom práce. O pracovnoprávnych otázkach rozhoduje prezídium komory a pracovnoprávne úkony vykonáva prezident komory.

5. Na čele sekretariátu regionálnej komory je tajomník, ktorého na návrh prezidenta komory vymenúva do funkcie a odvoláva z nej prezídium komory. Zamestnanci sekretariátu regionálnej komory za svoju činnosť zodpovedajú prezídiu komory. Medzi zasadnutiami prezídia komory činnosť tajomníka riadi prezident komory alebo ním poverený člen prezídia komory.

6. Tajomník sekretariátu regionálnej komory najmä

a) vedie a organizuje prácu sekretariátu,

b) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia prezídia komory a prezidenta komory.

7. Tajomník sekretariátu sa zúčastňuje zasadnutí orgánov regionálnej komory s hlasom poradným.

 

Článok 10

Oblastné komory zubných lekárov

§ 28

 1. Regionálne komory sú oprávnené zriaďovať, zlučovať, rozdeľovať a rušiť oblastné komory zubných lekárov (ďalej len „oblastná komora“).
 2. Oblastné komory sú organizačnou zložkou regionálnej komory, sú plne napojené na jej hospodárenie.
 3. Oblastné komory vykonávajú činnosť v súlade s týmto štatútom a uzneseniami orgánov komory a regionálnej komory.
 4. Novo zriadené oblastné komory môžu byť zriaďované s územnou pôsobnosťou a svojim názvom zhodným s názvom oblastnej komory podľa územno-správneho členenia Slovenskej republiky na úrovni okresu. Územná pôsobnosť oblastnej komory bude uvedená v jej zriaďovacej listine, ktorú vydá regionálna komora.
 5. Regionálne komory môžu v záujme plnenia svojich úloh zveriť časť majetku do správy oblastnej komory po predchádzajúcom písomnom súhlase komory.
 6. Zrušiť, zlúčiť alebo rozdeliť oblastnú komoru môže zhromaždenie delegátov regionálnej komory len so súhlasom alebo na návrh zhromaždenia členov dotknutých oblastných komôr.
 7. Súčasťou rozhodnutia podľa ods. 6 musí byť rozhodnutie o usporiadaní majetkový a právnych vzťahov a rozhodnutie o názve a sídle.

 

§ 29

 1. Orgánmi oblastnej komory sú
  1. zhromaždenie členov,
  2. rada
  3. predseda
 2. Zhromaždenie členov oblastnej komory najmä
  1. volí a odvoláva radu oblastnej komory,
   1. volí delegátov zhromaždenia delegátov regionálnej komory,
   2. navrhuje svojich členov do orgánov regionálnej komory,
   3. rozhoduje o veciach v pôsobnosti regionálnej komory oblastného významu.
 3. Rada oblastnej komory
  1. je najvyšším orgánom oblastnej komory medzi zasadnutiami zhromaždenia členov oblastnej komory,
  2. vykonáva právomoci zverené jej orgánmi regionálnej komory,
 4. Predseda oblastnej komory najmä
  1. zastupuje oblastnú komoru na zasadnutiach orgánov regionálnej komory,
  2. zvoláva a predsedá zasadnutiu rady oblastnej komory a predsedá zhromaždeniu členov oblastnej komory.
 5. Orgány regionálnej komory sú oprávnené preniesť časť svojich právomocí na orgány oblastnej komory s výnimkou právomocí ktoré vykonávajú v súlade s ustanoveniami správneho poriadku a právomocami výslovne danými jednotlivým orgánom zákonom alebo týmto štatútom.
 6. Pri rozhodovaní o veciach ktoré sú orgány regionálnej komory oprávnené preniesť na oblastnú komoru ale neboli prenesené, sú orgány regionálnej komory povinné vyžiadať si predchádzajúce stanovisko oblastnej komory.
 7. Podrobnosti organizácie a činnosti oblastnej komory v záujme jednotnosti výkonu právomoci v regionálnej komore, môže snem komory upraviť vnútorným predpisom.

 

Článok 11

Disciplinárne opatrenia a disciplinárne konanie

§ 30

 1. Disciplinárnym previnením zubného lekára je konanie v rozpore so zákonom, so všeobecne záväznými predpismi vydanými na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, týmto štatútom alebo disciplinárnym poriadkom komory.
 2. Disciplinárne konanie vykonávajú príslušné orgány komory v súlade s ustanoveniami § 65 až 67 zákona a disciplinárnym poriadkom komory.

 

Článok 12

Registrácia

§ 31

 1. Registrácia je zapísanie zubného lekára do registra.
 2. Registráciu vykonávajú orgány komory v súlade s § 62 až 64 zákona a smernicou o vedení registra.
 3. Registrácia sa nevzťahuje na občana členského štátu, ktorý je hosťujúcou osobou; komora v takom prípade iba vezme na vedomie kópiu vyhlásenia a dokladov uvedených v § 30 ods. 4 zákona.

 

Článok 13

Vydávanie licencií

§ 32

 1. Vydávanie licencií je postup orgánov komory pri vydávaní licencií, dočasnom pozastavení licencií, zrušení licencií a výkon dozoru nad držiteľmi licencií.
 2. Vydávanie licencií vykonávajú orgány komory v súlade s § 68 až 78 zákona a smernicou na vydávanie licencií komory.

 

Článok 13a

sa vypúšťa

 

Článok 14

Dozor a sankcie

§ 33

 1. Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom vykonáva komora, ak ide o dodržiavanie povinností
  1. držiteľmi licencií,
  2. členmi komory.
  3. Orgány komory vykonávajú dozor a ukladajú sankcie v súlade s § 81 a 82 zákona disciplinárnym poriadkom komory.

   

Článok 15

Hospodárenie komory

§ 34

 1. Komora samostatne spravuje svoj majetok a hospodári na základe rozpočtu schváleného na príslušný rok.
 2. Ak rozpočet na príslušný kalendárny rok nebol schválený do 31. decembra bežného roka, spravuje sa hospodárenie komory posledným schváleným rozpočtom, najdlhšie však šesť mesiacov. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu komory.
 3. Pravidlá hospodárenia upravuje hospodársky poriadok komory.
 4. Majetok komory tvoria hnuteľné a nehnuteľné veci, ktoré sú vo vlastníctve komory, príjmy z členských príspevkov, registračných poplatkov, poplatkov za vydanie licencie,

a príjmy z úrokov, pečatí, za vydanie duplikátov a iných poplatkov schválených Radou komory, z prezentácií firiem zúčastnených na oficiálnych akciách komory, sankčných poplatkov a pokút uložených v disciplinárnom konaní, darov, dotácií a iných príjmov získaných v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

§ 35

Zásady hospodárenia s majetkom komory

 1. Orgány komory sú povinné majetok komory v prospech ich rozvoja a ich členov, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä
  1. udržiavať a užívať majetok,
  2. chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
  3. používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
  4. viesť majetok v predpísanej evidencii.
 2. Schváleniu snemom komory podlieha
  1. odplatné nadobúdanie a prevody majetku vlastníctva nehnuteľného majetku,
  2. prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve komory,
  3. prevody vlastníctva hnuteľného majetku v zmluvnej hodnote nad 3 300 eur,
  4. bezodplatný prevod hnuteľného majetku nad hodnotu 850 eur vrátane peňazí,
  5. bezodplatné postúpenie pohľadávky nad 350 eur,
  6. prijatie úveru (pôžičky), poskytnutie úveru (pôžičky), prevzatie dlhu, pristúpenie k dlhu a prevzatie záruky, každé nad 3 300 eur,
  7. peňažné a nepeňažné vklady do obchodných spoločností,
  8. majetkové účasti na podnikaní iných právnických a fyzických osôb s výnimkou vlastných obchodných spoločností,
  9. vydávanie cenných papierov,
  10. vzdanie sa práva a odpustenie pohľadávky nad 200 eur,
  11. založenie hnuteľných vecí nad hodnotu 2000 eur.

   

§ 36

Správa majetku

 1. Pod správou majetku sa rozumie oprávnenie zverený majetok držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade s týmto štatútom, hospodárskym poriadkom komory a osobitnými rozhodnutiami orgánov komory.
 2. Komora môže zveriť časť svojho majetku do správy regionálnej komory ktorá si pri jej správe analogicky riadi ustanoveniami o hospodárení s majetkom komory.
 1. Zverenie majetku do správy regionálnej komory sa uskutoční bezodplatne, protokolom o zverení majetku, ktorý musí obsahovať
  1. vecné určenie zvereného majetku komory,
  2. určenie dňa zverenia správy majetku,
  3. hodnota zvereného majetku,
  4. práva a záväzky súvisiace so zvereným majetkom,
  5. spôsob usporiadania schodkov hospodárenia so zvereným majetkom.
 2. Regionálna komora nemôžu zverený majetok predať, darovať alebo iným spôsobom ho zaťažiť bez predchádzajúceho súhlasu komory.

 

§ 37

Rozpočet

 1. Rozpočet komory vyjadruje ekonomickú samostatnosť samosprávy komory. Obsahuje finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám, ako aj k členom komory. Rozpočet Komory obsahuje aj finančné vzťahy k rozpočtom regionálnych komôr.
 2. Rozpočet komory, jeho zmeny a kontrolu jeho čerpania schvaľuje Rada komory.
 3. Pred schválením musí byť rozpočet komory dostupný k nahliadnutiu na sekretariáte komory členom komory. Okrem toho sa návrh rozpočtu zverejní spôsobom obvyklým, aby sa k nemu členovia mohli vyjadriť.
 4. Rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, postup pri porušení rozpočtovej disciplíny upraví hospodársky poriadok komory.

 

§ 38

Finančné usporiadanie

 1. Po skončení rozpočtového roka komora finančne usporiada svoje hospodárenie.
 2. Prebytky hospodárenia rozpočtu koncom roka sú zdrojom tvorby mimorozpočtových peňažných fondov. Prípadný schodok svojho hospodárenia vyrovná komora predovšetkým z prostriedkov príslušného rezervného fondu.

 

§ 39

Mimorozpočtové peňažné fondy

 1. Komora vytvára vlastné mimorozpočtové peňažné fondy, ktoré tvoria zo zostatkov týchto fondov z minulých rokov a z prebytkov hospodárenia bežného roka. O druhoch spôsobe tvorby a použitia jednotlivých fondov rozhoduje Rada komory.
 2. Prostriedky svojich peňažných fondov používa komora v zásade vždy prostredníctvom príjmov a výdavkov svojho rozpočtu, okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými fondmi navzájom a prípadov, keď prostriedky fondov slúžia na vyrovnanie rozdielu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového roku a na poskytnutie finančných výpomocí komory.
 3. Komora môže vytvárať účelové fondy, sociálne programy a pod.

 

§ 40

Záverečný účet

     Záverečný účet komory obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov. Záverečný účet komory schvaľuje rada komory.

Článok 16

Zásady hospodárenia regionálnej komory

§ 41

Na hospodárenie regionálnej komory sa analogicky použijú ustanovenia článku 15.

 

Čl. 17

Symboly komory

a regionálnych komôr

§ 42

 1. Symboly komory a regionálnej komory ktorými sú znak a pečať, možno vyobrazovať, zhotovovať a používať len spôsobom ustanoveným týmto štatútom.
 2. Vyobrazenie znaku a pečate tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.
 3. Znak komory a regionálnej komory môžu používať len orgány komory a regionálnej komory a to takým spôsobom, aby jeho použitie bolo dôstojné a zodpovedajúce jeho postaveniu ako symbolu komory a regionálnej komory. Znak komory a regionálnej komory sa používa predovšetkým na označenie listín, pečiatok, preukazov, periodík a propagačných materiálov.
 4. Pečať komory môže používať výlučne prezident na návrh prezídia komory. Pečať sa používa predovšetkým na označenie listín najvyššej dôležitosti a pri slávnostných príležitostiach.

 

§ 43

 1. Komora a regionálne komory sú oprávnené používať pečiatky zhotovené výlučne podľa vzorov uvedených v prílohe č. 2 tohto štatútu
 2. Pečiatku komory a regionálnej komory sú oprávnené používať orgány a sekretariát komory a to na označenie listín vydávaných týmito orgánmi. Pečiatka sa používa tak, že k podpisu oprávnenej osoby sa pripojí jej odtlačok.

 

Článok 18

Čestné členstvo

§ 44

 1. Osobám, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju povolania zubného lekára môže komora udeliť čestné členstvo.
 2. Čestné členstvo možno udeliť aj cudziemu štátnemu príslušníkovi.
 3. O udelení čestného členstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje prezident komory. Ak je pocteným cudzí štátny príslušník, možno vyhotoviť listinu dvojjazyčne tak, že druhé jej vyhotovenie je v niektorom svetovom jazyku.
 4. Odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva slávnostným spôsobom na sneme komory alebo pri svojej prvej návšteve v Slovenskej republike.
 5. Návrhy na udelenie čestného členstva a jeho odňatie môže predložiť prezídium komory, prezident komory alebo rada regionálnej komory. O udelení čestného členstva rozhoduje rada komory.
 6. Snem komory môže udelené čestné členstvo odňať, ak zo závažných dôvodov čestný člen tejto pocty nie je hodný.

 

Článok 19

Spoločné ustanovenia

§ 45

Spolupráca s orgánmi štátu

 1. Orgány samosprávy komory pri plnení úloh súvisiacich s výkonom povolania zubného lekára a poskytovaním zdravotnej starostlivosti súvisiacich so zabezpečovaním potrieb komory a jej členov spolupracujú so štátnymi orgánmi.
 2. Vzťah komory a Ministerstva zdravotníctva SR a orgánov miestnej štátnej správy je určený zákonom.
 3. Komora a Ministerstvo zdravotníctva SR môžu bližšie upraviť podmienky vzájomnej spolupráce dohodou.

 

§ 46

Spolupráca s ostatnými stavovskými organizáciami,

odbornými spoločnosťami a profesiovými združeniami

 1. Komora spolupracuje pri plnení svojich úloh so stavovskými organizáciami, odbornými spoločnosťami a profesiovými združeniami pôsobiacimi v odvetví zdravotníctva.
 2. Komora a organizácie, spoločnosti a združenia môžu podmienky vzájomnej spolupráce upraviť dohodou.

 

§ 47

Spolupráca so zdravotnými poisťovňami

 1. Komora zastupuje svojich členov v otázkach zdravotného poistenia, pri tvorbe právnych noriem upravujúcich zdravotné poistenie a pri rokovaniach so zdravotnými poisťovňami.
 2. Komora zastupuje svojich členov pri dohodovaní hodnoty práce zubného lekára.
 3. Komora a zdravotné poisťovne môžu vzájomné vzťahy upraviť dohodou.

 

Čl. 20

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 48

 1. Oblastné komory vzniknuté podľa doterajších vnútorných predpisov sa považujú za oblastné komory podľa tohto štatútu.
 2. Do ustanovenia orgánov komory podľa tohto štatútu vykonávajú ich pôsobnosť orgány komory podľa doterajšieho štatútu. Členovia čestnej rady podľa doterajších predpisov sa stávajú členmi disciplinárnej komisie.
 3. Do ustanovenia orgánov regionálnej komory vykonáva pôsobnosť rady regionálnej komory podľa tohto štatútu rada regionálnej komory podľa doterajších predpisov, pôsobnosť prezídia regionálnej komory podľa tohto štatútu vykonáva prezídium regionálnej komory podľa doterajších predpisov, pôsobnosť kontrolného výboru regionálnej komory podľa tohto štatútu kontrolný výbor regionálnej komory podľa doterajších predpisov a pôsobnosť prezidenta regionálnej komory podľa tohto štatútu prezident podľa doterajšieho štatútu.
 4. Do ustanovenia orgánov oblastnej komory vykonávajú pôsobnosť podľa tohto štatútu orgány oblastnej komory podľa doterajšieho štatútu.

 

§ 49

     Strety záujmov, prípadné spory medzi regionálnymi komorami riešia vo vzájomnej súčinnosti príslušné orgány regionálnych komôr. Ak nedošlo k dohode, rozhodne o riešení stretov záujmov a o sporoch na požiadanie orgánov regionálnej komory príslušný orgán komory.

 

§ 50

     Pri pochybnostiach, či niektoré úlohy alebo kompetencie vykonávajú orgány komory alebo regionálnej komory, rozhodne rada komory.

 

§ 51

     Do tohto úplného znenia štatútu komory boli zapracované všetky schválené zmeny a doplnky tohto štatútu formou dodatkov.

                                                                                             

                                              

prezident                     

  Slovenskej komory zubných lekárov