O RKZL Nitra

SKZL - RKZL Nitra

Na základe § 40 štatútu SKZL bol zriadený sekretariát RKZL Nitra, ktorý bude vykonávať odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh RKZL Nitra.

SKZL združuje zubných lekárov v Slovenskej republike, podporuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne poskytovanej stomatologickej starostlivosti. Poslaním komory je tiež spoluvytváranie podmienok na zlepšenie orálneho zdravia obyvateľstva Slovenskej republiky. SKZL chráni a rozvíja slobodný výkon povolania zubného lekára, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme každého pacienta.

Úlohou Slovenskej komory zubných lekárov je zastupovanie jej členov vo vzťahu k orgánom štátnej správy a samosprávy, rôznym inštitúciám a organizáciám na území Slovenskej republiky i vo vzťahu k občianskej verejnosti. SKZL vyžaduje, aby zubní lekári vykonávali svoje povolanie odborne, v súlade so zásadami lekárskej etiky a spôsobom ustanoveným  zákonom. SKZL sa vyjadruje k odbornej a etickej spôsobilosti zubných lekárov na výkon ich praxe súvisiacej s ich povolaním. Rieši tiež sťažnosti na porušenie lekárskej etiky a vydáva stanoviská záväzné pre členov komory k odborným a etickým problémom poskytovania liečebno-preventívnej starostlivosti. logo rkzl nitra kontaktV súvislosti s výkonom povolania poskytuje svojim členom bezplatné právne rady.

SKZL spolupracuje s ministerstvami SR pri zabezpečení odborného rastu svojich a pri odbornom dohľade nad výkonom ich povolania, pri tvorbe právnych predpisov, ktoré súvisia s výkonom povolania zubných lekárov, ako aj pri tvorbe všetkých ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti zdravotníctva, sociálnej a pracovno-právnej oblasti.