Členstvo v SKZL

Výhody členstva v Slovenskej komore zubných lekárov

Spravodaj pre členov SKZL

Informačný spravodaj nájdete na internetovej stránke SKZL, je prístupný len pre členov komory. Obsahuje najaktuálnejšie informácie z legislatívy, závery z rokovaní so zdravotnými poisťovňami, informácie o nových povinnostiach pre prevádzkovateľov zubných ambulancií a ďalšie potrebné informácie pre vašu prax.

Poskytovanie právneho a ekonomického poradenstva

V časti sprístupnenej členom vám radi poskytneme právny a ekonomický servis.

Ďalšie vzdelávanie

SKZL garantuje výhodnejšie finančné, organizačné a technické podmienky sústavného vzdelávania pre svojich členov www.skzledu.sk.

Bezplatný prístup k elektronickej verzii odborných časopisov:

- International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry (ISSN 0198-7569
- International Journal of Oral & Maxillofacial Implants (ISSN 0882-2786)
- Journal of Endodontics (ISSN 0099-2399)
- Journal of Periodontology (ISSN 1943-3670)
- Journal of Prosthetic Dentistry (ISSN 0022-3913)

Žiadosť o zaslanie prístupového hesla nájdete tu: Bezplatný prístup k elektronickej verzii odborných časopisov

Výhody pre člena vo Všeobecnej úverovej banke

Zvýhodnené produkty pre členov a tiež absolventov štúdia zubného lekárstva nájdete tu: Ponuka - členovia

Výhody pre člena v BMW

Každý člen po preukázaní členstva (členskeho preukazu, prípadne iného identifikačného údaju platného členstva) a následnom overení platného členstva s SKZL môže nakupovať za korporátnych 
podmienok kategórie B – vozidlá BMW ako aj MINI.

•To znamená, že výška výhody je rovnaká ako sa poskytuje  firemným klientom pri odbere 4 vozidiel!
•Platný člen SKZL môže nakupovať ako fyzická osoba, aj ako  právnická osoba, kde má člen priame   vlastníctvo aspoň 50%

•Platí pre predaj nového vozidla ako aj nákup prostredníctvom štandardných finančných produktov (lízing, úver, operatívny lízing)

Člen musí takto zakúpené vozidlo vlastniť aspoň 4 mesiace / 4000 km – ide o rovnakú podmienku, ktorú musí ku koncu tohto obdobia  dokladovať každý korporátny zákazník – potvrdenie – Lustrácia držiteľa vozidla – potvrdzuje to príslušný Dopravný inšpektorát, kde  bolo vozidlo zakúpené. Toto potvrdenie doručuje dílerovi, u ktorého vozidlo kúpil.

 POSTUP PRE ČLENA SKZL:
V prípade záujmu túto výhodu môžu využiť členovia u autorizovaných predajcov BMW a MINI.
U predajcu sa preukážete členským preukazom SKZL, prípadne uvediete identifikačné údaje a registračné číslo SKZL (platné členstvo bude kontaktná osoba na BMW importe overovať na SKZL)
Po nakonfigurovaní nového automobilu BMW alebo MINI Vám predajca pripraví cenovú kalkuláciu s dohodnutým benefitom (t.j. ako keby ste kupovali 4 vozidlá BMW)

Sieť predajcov

Zmluva s Komunálnou poisťovňou

Zvýhodnené poistenie pre členov SKZL pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania a poistenia všeobecnej a osobitnej zodpovednosti za škodu nájdete tu:

Prihláška Komunálna poisťovňa

Komunálna poisťovňa - zmluva

Komunálna poisťovňa - dodatok

Zmluva o spolupráci s poisťovňou Allianz

 Od 1.1.2016 bude novou kontaktnou osobou pre zubných lekárov p. Dušan Cvopa.

 Kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne mobil: 0903 296 767.

Prihláška

Zvýhodnené poistenie pre členov SKZL pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania a poistenia všeobecnej a osobitnej zodpovednosti za škodu nájdete tu:

Zmluva Alianz od 1.1.2012

Prihláška Alianz SKZL 2015

Všeobecné poist. podmienky Alianz

Časopis Zubný lekár

Populárny dvojmesačník informuje o dianí v Slovenskej komore zubných lekárov, o zmenách v legislatíve, novinkách na poli zubného lekárstva, poskytuje pravidelné právne rady, informácie z medzinárodných organizácií, ktorých je SKZL členom. Obsahuje príspevky o činnosti jednotlivých orgánov, ktoré existujú pri SKZL, správy z regiónov, reportáže a rozhovory, ako aj informácie o vzdelávacích podujatiach. Členovia SKZL ho dostávajú bezplatne. Každý člen SKZL si môže v časopise aj na internetovej stránke komory Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. uverejniť bezplatnú inzerciu.

Časopis Stomatológ

Odborný recenzovaný časopis vychádza dvakrát ročne. Všetci členovia komory ho dostávajú bezplatne. Prináša pôvodné teoretické a výskumné práce zamerané na stomatologickú problematiku, referáty a príspevky z praxe, diskusné príspevky o súčasných problémoch v stomatológii, recenzie odborných článkov a kníh z domácej i zahraničnej literatúry, správy z vedeckých konferencií, sympózií, kurzov či stretnutí stomatológov, ako aj informácie o ďalšom vzdelávaní. Práce sa publikujú v slovenskom, českom, anglickom a nemeckom jazyku.

Práva a povinnosti člena podľa zákona č.578/2014 Z.z.

Práva člena Slovenskej komory zubných lekárov sú uvedené v §50 - §52 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 50

(1) Členstvo v komore vzniká zápisom do zoznamu členov alebo udelením čestného členstva v komore.

(2) Člen komory je súčasne členom regionálnej komory podľa územnej pôsobnosti výkonu zdravotníckeho povolania, ak sa regionálna komora zriadila.

(3) Členstvo v komore je dobrovoľné.

(4) Komora môže osobe, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju príslušného zdravotníckeho povolania, udeliť čestné členstvo v komore.

(5) S čestným členstvom v komore sa nespájajú práva a povinnosti podľa tohto zákona okrem práva na účasť na vzdelávacích aktivitách komory a na zhromaždeniach členov regionálnej komory, ako aj práva podávať návrhy a pripomienky k činnosti komory.

§ 51

(1) Komora zapíše do zoznamu členov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zdravotníckeho pracovníka, ak
a) je odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania,
b) je bezúhonný.

(2) Komora vyčiarkne zo zoznamu členov zdravotníckeho pracovníka, ak
a) písomne požiadal o vyčiarknutie zo zoznamu členov,
b) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c) bol vylúčený z komory (§ 65 ods. 2 písm. b) tretí bod).

§ 52
Práva a povinnosti člena komory

(1) Člen komory má právo
a) voliť a byť volený do orgánov komory a do orgánov príslušnej regionálnej komory,
b) využívať odborné, právne a ekonomické poradenstvo vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,
c) využívať zastupovanie v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,
d) zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách komory,
e) požiadať o poskytnutie pôžičky alebo sociálnej výpomoci z finančných prostriedkov komory.

(2) Člen komory je povinný
a) vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom, ktorý je uvedený v prílohe č. 4,
b) spolupracovať pri zabezpečovaní verejnej siete, ak verejná sieť je menšia ako minimálna sieť,
c) oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory a dodržiavať ich,
d) plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore,
e) riadne a včas platiť členský príspevok.

(3) Členský príspevok sa uhrádza podľa vnútorných predpisov komory a je príjmom komory.

POZOR! Všetky uvedené výhody a zľavy sa vzťahujú iba na členov SKZL, ktorí riadne platia členský príspevok a môžu sa v prípade potreby preukázať aktuálnym preukazom člena SKZL (preukaz s čiarovým kódom používaný aj na vzdelávacích akciách).


Súbory na stiahnutie na stránke www.skzl.sk