Pečať SKZL

Slovenská komora zubných lekárov zapožičiava svoju pečať vybraným výrobkom v odbore osobných preventívnych opatrení proti zubnému kazu a parodontopatiám a taktiež projektom prevencie zubného kazu už od roku 1999.

Slovenská komora zubných lekárov každoročne stanovuje kritériá zapožičiavania pečate SKZL vybraným výrobkom.

skzl logo2Základnými kritériami hodnotenia vybraných výrobkov pre rok 2006 sú hlavne:

 • účinnosť v prevencii zubného kazu a parodontopatií
 • kvalita dosahovanej ústnej hygieny
 • vzťah medzi prejednanou cenou a úžitkovou hodnotou
 • rozdiel a priorita voči ostatným porovnateľným výrobkom

Žiadosť o zapožičanie pečate SKZL môže podať fyzická alebo právnická osoba, ktorá podniká na území Slovenskej republiky, ktorá je producentom alebo výhradným zástupcom producenta vybraného výrobku na území Slovenskej republiky.

Žiadosti môžete podávať na adresu:
Slovenská komora zubných lekárov
Fibichova 14
821 05 Bratislava

Bližšie informácie Vám ochotne poskytne Ing. Alica Bednárová na tel. čísle 02/4820 4075 alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Význam pečate

Pečať Slovenskej komory zubných lekárov v grafickej podobe predstavuje Möbiusovou slučku. Tento symbol neoddeliteľnosti nie náhodou spája stomatológiu ako vedu, stomatológov, ako odborníkov čo ju aplikujú a pacientov, ktorým je potrebné odstrániť a zmierniť ich ťažkosti.

Pečať Slovenskej komory zubných lekárov je od roku 1999 zapožičiavaná pomôckam a preparátom používaným v stomatológii a preventívnym projektom, zameraným na podporu a ochranu orálneho zdravia obyvateľstva SR. Ocenenie preventívnych metodík správne orientuje zubných lekárov a dáva im do rúk najefektívnejšie a vysoko účinné spôsoby, čo umožňuje najoptimálnejšiu liečbu.

Získanie pečate predstavuje ocenenie stavovskej organizácie jedinečným výrobkom a metodikám, na podklade prísnych testov a klinických sledovaní, realizovaných poprednými odborníkmi v danej oblasti. Zároveň slúži ako vodítko pre spotrebiteľskú verejnosť a predajcov, čím zaručuje správnosť voľby pri výbere a predaji výrobku.

Slovenská komora zubných lekárov sa zapožičaním svojej pečate snaží podnietiť vývoj a výrobu produktov tak, aby tieto spĺňali všetky kritériá potrebné na jej získanie.


Podmienky udelenia pečate SKZL

 

Zásady zapožičania pečate Slovenskej komory zubných lekárov pre rok 2009

l.


1. Slovenská komora zubných lekárov (ďalej len “SKZL“ ) stanovuje kritéria zapožičania pečate SKZL vybraným výrobkom v odbore osobných preventívnych opatrení proti zubnému kazu a parodontopatiám. Zabezpečí ich publikáciu v časopisoch Stomatológ a Zubný lekár.

2. Žiadosť o zapožičanie pečate SKZL môže podať právnická alebo fyzická osoba podnikajúca na území Slovenskej republiky, ktorá je producentom alebo výhradným zástupcom producenta vybraného výrobku na území Slovenskej republiky (ďalej iba „žiadateľ“.)

3. Žiadosť o zapožičanie pečate SKZL, ktorá nebude mať stanovené náležitosti a prílohy, bude žiadateľovi vrátená.

4.Žiadosti o zapožičanie pečate SKZL sa zasielajú, samostatne pre každý vybraný výrobok, na adresu - Sekretariát Slovenskej komory zubných lekárov, Fibichova 14, 821 05 Bratislava.

5. SKZL do 30-tich dní odo dňa prijatia žiadosti rozhodne o zapožičaní pečate SKZL vybraným výrobkom a požiada žiadateľa písomne k podpísaniu zmluvy o zapožičaní pečate SKZL.

6. V nadväznosti na dohodnuté zmluvy o zapožičaní pečate SKZL žiadateľ prevedie v prospech účelového účtu SKZL č. 2006226851/0200 nenávratnú peňažnú čiastku vo výške 2500 € ako poplatok.

7. V nadväznosti na dohodnuté zmluvy o predĺžení zapožičania pečate SKZL žiadateľ prevedie v prospech účelového účtu SKZL č. 2006226851/0200 nenávratnú peňažnú čiastku vo výške 1825 € ako poplatok.

8. Na základe podpisu zmluvy o zapožičaní pečate SKZL a úhrady stanovenej peňažnej čiastky vznikne žiadateľovi právo používať na vybranom výrobku zmluvou stanoveným spôsobom pečať SKZL.


ll.


1. Slovenská komora zubných lekárov zapožičiava pečať SKZL len pri dodržaní stanovených kritérií, vybraným výrobkom v odbore osobných preventívnych opatrení proti zubnému kazu, parodontopatiám distribuovaným na území Slovenskej republiky:

a) zubné kefky a prípravky k mechanickému čisteniu chrupu,
b) zubné pasty a iné prostriedky k zabezpečeniu ústnej hygieny,
c) ostatné výrobky
d) projekty prevencie zubného kazu

2. Základným kritériom hodnotenia vybraných výrobkov sú hlavne:

a) účinnosť v prevencii zubného kazu parodontopatií
b) kvalita dosahovanej ústnej hygieny
c) vzťah medzi prejednanou cenou a úžitkovou hodnotou
d) rozdiel a priorita voči ostatným porovnateľným výrobkom


lll.


1. Žiadosť o zapožičaní pečate SKZL pre rok 2009 má nasledujúce náležitosti:

a) obchodné meno a sídlo žiadateľa
b) obchodné označenie vybraného výrobku
c) dátum výroby a číslo šarže vybraného výrobku, jeho údaje sú uvádzané pre testovanie (tzv. referenčná vzorka)
d) technický popis vybraného výrobku a jeho zloženie (fyzikálne a chemické vlastnosti)
e) popis vlastností vybraného výrobku z hľadiska prevencie zubného kazu a parodontopatií
f) ako často je vybraný výrobok podrobovaný kontrole, akej a kde
g) množstvo vybraného výrobku v jednom maloobchodnom balení a spôsob jeho distribúcie na území Slovenskej republiky
h) doporúčaná predajná cena na území Slovenskej republiky

2. K žiadosti o zapožičanie pečate SKZL pre rok 2009 žiadateľ priloží:

a) overený výpis z obchodného registra, poprípade overený opis živnostenského oprávnenia žiadateľa
b) overené doklady osvedčujúce zmocnenie zastupovania záujmov producenta , pokiaľ je žiadateľom jeho výhradný zástupca
c) súhlas príslušných slovenských úradov s distribúciou a použitím vybraného výrobku na území Slovenskej republiky
d) overené doklady o výsledkoch laboratórneho a klinického overovania vybraného výrobku, odborné referencie a certifikáty, včítane dát ich uskutočnení, označenia a adresy testovacieho laboratória popisu testovacieho zariadenia
e) minimálne 10ks referenčných vzoriek výrobku a po dvoch kusoch etikiet, obalov, návodu k použitiu, garančných podmienok, reklamných materiálov a inej propagačnej literatúry

lV.

1. Informáciu o zapožičaní pečate SKZL je žiadateľ oprávnený užívať iba na základe a rozsahu vyplývajúcu z písomnej zmluvy o prepožičaní pečate SKZL.

2. Žiadateľ so zaslaním žiadosti o zapožičaní pečate SKZL sa zaväzuje zasielať SKZL priebežne informácie o všetkých zmenách alebo zvláštnych šaržách a sériách vybraného výrobku a na požiadanie SKZL zabezpečí prístup ku skúšobnému zariadeniu užívanému producentom, resp. prístup do výroby.

3. Rozhodnutie o zapožičaní pečate SKZL môže byť zrušené, pokiaľ vybraný výrobok stratí stanovené vlastnosti, alebo žiadateľ poruší opakovane, alebo iným závažným spôsobom podmienky o zapožičaní pečate SKZL vyplývajúce zo zmluvy.

4. Ak neobháji žiadateľ dôvodnosť zapožičania pečate SKZL, nesie všetky náklady súvisiace s odobratím pečate SKZL. SKZL je súčasne oprávnená proti žiadateľovi uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody.

5. SKZL bude zoznam vybraných výrobkov, ktorým bola zapožičaná pečať SKZL, publikovať v časopisoch Stomatológ a Zubný lekár.

Schválené Radou SKZL dňa 05.12.2008


Prehľad držiteľov pečatí SKZL

 • Naturprodukt, spol. s.r.o.
  • Lacalut aktiv
  • zubná pasta
  • 20.4.2016
 • Naturprodukt, spol. s.r.o.
  • Lacalut aktiv
  • ústna voda
  • 20.4.2016
 • GlaxoSmithKline s.r.o
  • Parodontax s fluoridom
  • zubná pasta
  • 17.2.2016
 • HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.
  • Vademecum Expert Non-Stop White 75 ml
  • zubná pasta
  • 13.4.2016